Câu Kinh Thánh 03

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.

Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi

Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.

Ngài bổ lại linh hồn tôi,

Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.”

 Thi-thiên 23:1-3

Danh mục: