Câu Kinh Thánh 02

Hãy bước đi trong sự yêu thương

Ê-Phê-Sô 5: 2

Danh mục: