Câu Kinh Thánh 01

Công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.

1 Cô-rinh-tô 15:58b

Danh mục: